Завідувач кафедри

Забара Станіслав Сергійович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обіймає посаду завідувача кафедри з лютого 2003 року, працює на постійній основі

Біографія

Вища освіта: Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка» у 1956 році, отримавши кваліфікацію інженера-радіста.

Досвід роботи: 60 років, в тому числі науково-педагогічний стаж 44 роки.

Досвід практичної діяльності: 25 років (1956-1966, 1986-2001) працював завідувачем відділом в Інституті кібернетики НАН України, 20 років – начальником СКБ, заступником генерального директора з наукової роботи виробничого об’єднання «Електронмаш».

Досвід винахідницької і науково-дослідної роботи: Як головний конструктор Міністерства приладобудування СРСР з одного із напрямків обчислювальної техніки, керував і брав безпосередню участь у розробці більше як сотні різних технічних засобів і систем, що здебільшого були впроваджені в серійне виробництво.

Захистив докторську дисертацію на тему: “Дослідження принципів структурної організації і розробка комплексу засобів автоматизованих підсистем технічного проектування цифрових обчислювальних пристроїв” за спеціальністю “06.13.12 – Системи автоматизації проектування” (1980 р.)

Державні нагороди і відзнаки

Заслужений діяч науки і техніки України.

Лауреат Державної премії СРСР, державної премії УРСР, премії ім. Н. Островського, золотих медалей Лейпцігської міжнародної виставки, ВДНГ СРСР і УРСР.

Нагороджений орденом Трудового Червоного прапору і медалями.

Удостоєний Почесної Грамоти Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом.

Професор Забара С.С. є керівником Вченої Ради Інституту комп’ютерних технологій, керівником напрямку наукової діяльності «Комп’ютерні технології дистанційного навчання», керівником фундаментального дослідження (грант МОН України) «Математичне моделювання та розробка програмного забезпечення інваріантного розпізнавання образів зорової системи».

Викладає дисципліни

1. Вступ до спеціальності та студентська наука

2 Методи прийняття технічних рішень

3. Комп’ютерна схемотехніка

Підвищення кваліфікації

Стажування в ДВНЗ “Уні­верситет менеджменту освіти” НАПН України: “Дистанційне навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів”, свідоцтво 12СПВ.116305, 2014 р.

Сфера наукових інтересів

Системи автоматизованого проектування та контролю засобів обчислювальної техніки

Здійснює наукове керівництво аспірантами.

Автор понад 130 наукових праць.

За час роботи в Університеті «Україна» опублікував 18 наукових робіт.

Основні наукові та методичні праці

 1. Забара С. С., Зеленський К. Х. Математичні основи інформаційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Ун-т «Україна», 2007. – 337 с.
 2. Забара С. С. Комп’ютерні технології (вступ до спеціальності): Базовий конспект лекцій. – К.: Ун-т «Україна», 2006.
 3. Забара С. С. Положення про магістерську атестацію. – К.: Ун-т «Україна», 2006.
 4. Донець А. Г., Забара С. С., Тимошенко А. Г. Методичні вказівки до виконання курсових робіт за напрямами “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерна інженерія”. – К.: Ун-т «Україна», 2004.
 5. Забара С. С., Тимошенко А. Г. Навчання студентів із особливими потребами // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами». – К.: Ун-т «Україна», 2006.
 6. Забара С. С., Тимошенко А. Г. Сучасні комп‘ютерні технології та люди з особливими потребами: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2006.
 7. Забара С. С., Кіт Г. В. Інваріантне розпізнавання образів зоровою системою за допомогою функцій Кравчука. – Східноєвропейський журнал передових технологій. – №6/2. – 2007. – 4 с.
 8. S. Zabara, V. Savyak. Evolution of Scientific Computing in Ukraine // Тези на III Міжнародній конференції “Сучасні комп’ютерні системи та мережі”. – Львів, 2007. – 2 с.
 9. Забара С. С., Філімонова Н. Б., Зеленський К.Х. Метод виділення інваріантних ознак сигналу // Доповіді НАН України. – № 3. – К., 2009.
 10. Забара С. С., Богданова Н. В. Спосіб розподілення трафіку на граничних вузлах мережі MPLS. Адаптивні системи автоматичного управління, 2008. – 9 с.
 11. Забара С. С., Кіт Г. В. Алгоритм виділення істотних ознак сигналу зорових систем // Вісник Університету “Україна”. – № 6. – К.: Ун-т «Україна», 2008. – 5 с.
 12. Забара С. С. Напередодні майбутнього // Вісник Університету “Україна”. – № 6. – К.: Ун-т «Україна», 2008. – 4 с.
 13. Забара С.С. Вейвлет-перетворення з використанням функцій Кравчука / С. С. Забара, Н. Б. Філімонова // Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика : Вісник Університету «Україна». – 2010. – №8. – К. : Університет «Україна». – С. 5-13.
 14. Забара C.C., Изварин И.В. Семантические базьі данньгх документов c различным реквизитным содержанием // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал / Під редакцією доктора технічних наук В. Д. Рудь. – 2011. – № 5. – Луцьк: Видавництво Луцького національного технічного університету. – C. 87-92.
 15. Забара C.C. Адаптивні фільтри видалення артифактів з ЕЕГ на основі Вейвлет-аналізу з використанням функцій Кравчука / Н. Б. Філімонова // Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – № 2. – 2011. – К. – С. 225-233.
 16. Забара C.C. Пошук інформації у семантичній базі даних документів з різноманітним реквізітним змістом / I. B. Ізварін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – № 6/2. – Харків: ЧНТУ, 2011. – С. 58-62.
 17. Забара С.С., Гагарін А.А., Кузьменко І.М., Щербашин Ю.Д. Моделювання систем в середовищі MATLAB. – К.: Видавництво Університету “Україна”, 2011. – 136 с.
 18. Забара С.С., Ізварін І.В. Семантические базы данных документов с различным содержанием / Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». – 2011. – Вип. 5 – Луцьк. – С. 87-90.
 19. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизована система управління транспортними перевезеннями. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал. Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «Київський політехнічний інститут» МОН та НАН України. – № 2. – 2014. – С. 18-28.
 20. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем перевозки грузов. Управляющие системы и машины. Международный научный журнал. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – 2014. – № 3.
 21. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизація управління оптимальним розподілом ресурсів перевантажувального комплексу / XVI Міжнародна науково-технічна конференція “SAIT-2014”: Системний аналіз та інформаційні технології, Київ, 26.05.2014.
 22. Забара С.С. Моделювання систем у середовищі MATLAB / Забара С.С., Гагарін А.А., Кузьменко І.М., Щербашин Ю.Д. – К.: Видавництво “Університету “Україна”, 2011. – 136 с.
 23. Забара С.С. Адаптивні фільтри видалення артифактів із ЕЕГ на основі вейвлет-аналізу з використанням функцій Кравчука / Філімонова Н.Б., Забара С.С. // Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетіка». – № 2. – 2012. – К. – С. 225-233.
 24. Дехтярук М.Т. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж / Забара С.С., Симоненко В.П. – К.: Видавництво “Університет “Україна”, 2012. – 248 с.
 25. Таланчук П.М., Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизированная система оптимизации распределения автомобилей по объектам перевозок // Управляющие системы и машины. Международный научный журнал. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – 2013. – № 6. – С. 3-12.
 26. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизована система управління транспортними перевезеннями // Системні дослідження та інформаційні технології. Міжнародний науково-технічний журнал. – К.: Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «Київський політехнічний інститут» МОН та НАН України. – No2. – 2014. – С. 18-28.
 27. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем перевозки грузов. Управляющие системы и машины. Международный научный журнал. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – 2014. – № 3.
 28. Забара С.С., Дехтярук М. Комп’ютерне моделювання роботи автомобільної заправної станції // Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетіка». – № 1. – 2015. – К. – С. 225-233.