Інформація про заклад

Шановні абітурієнти!

У вас є чудова можливість стати висококваліфікованими фахівцями у галузі, яка в усьому цивілізованому світі визнається за найпріоритетнішу, – Інформаційні технології.

Сьогодні немає жодної галузі народного господарства, науки і техніки, де б комп’ютерні технологи не відігравали провідну роль і не забезпечували б основну складову частину їх прогресу і розвитку. Ще одна характерна риса нашого професійного напрямку – надзвичайна динамічність розвитку, яка немає аналогів за всю історію існування людства.

Тому ще довго буде існувати великий попит на спеціалістів нашого профілю, а отже і безмежне поле для творчої діяльності працьовитих і талановитих молодих фахівців.

В десятку найбільш високооплачуваних професій по всьому cвіту входять: ІТ-директор, ІТ-аналітик, програміст, Web-дизайнер, системний адміністратор, тестер ПЗ.

Інститут комп’ютерних технологій готує фахівців за трьома напрямами: комп’ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, від молодшого спеціаліста до магістра, а саме:

 • Молодші спеціалісти (разом із коледжем «Освіта»): 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 123 «Комп’ютерна інженерія»;
 • Бакалаврат: 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 123 “Комп’ютерна інженерія”;
 • Магістратура: 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 123 “Комп’ютерна інженерія.
 • Контингент студентів Інституту у 2016-2017 н.р. становить 534 особи, з них 262 студенти навчається на денній і 272 – на заочній формах навчання.Концепція навчання в інституті, крім вивчення фундаментальних наук, полягає у наданні студентам найбільш актуальних та практичних навичок розробки та експлуатації програмно-технічних засобів.Кожен студент має окреме робоче місце у дисплейних класах, обладнаних персональними комп’ютерами, і вільний доступ до Інтернету.

  Студенти проходять виробничу і переддипломну практику на провідних підприємствах і фірмах міста Києва, активно залучаються до науково-дослідної роботи. Налагоджена плідна співпраця із профільними кафедрами Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

  В інституті працюють 33 викладачі, з них 4 професори, 8 доцентів, 4 доктори наук, 14 кандидатів наук.

  Інститут розташований у 2 корпусі університетського містечка по вул. Львівській, 23 (станція метро “Житомирська”).

  В Інституті освітянською та науковою роботою займається 60 викладачів, із них 9 докторів і професорів та 23 кандидати (професори, доценти), які працюють на 3-х випускових кафедрах та в 3-х науково-навчальних лабораторіях, а також функціонує один науково-дослідний інститут:

  • Кафедра комп’ютерної інженерії;
  • Кафедра інформаційних технологій та програмування;
  • Кафедра комп’ютерних наук;
  • Науково-навчальна лабораторія електротехніки та електроніки;
  • Науково-навчальна лабораторія комп’ютерних систем;
  • Науково-навчальна лабораторія фізики та експериментальних досліджень;
  • Науково-навчальна лабораторія кіберфізичних систем.

  Кафедра інформаційних технологій та програмування

  Кафедру інформаційних технологій та програмування очолює доктор технічних наук, професор, академік Академії інформатики України,

  лауреат Державних премій СРСР та УРСР, головний конструктор багатьох обчислювальних машин, систем і пристроїв Станіслав Сергійович ЗАБАРА.

  Головним змістом спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” є застосування комп’ютерних технологій і розробка прикладного програмного забезпечення, що спрямоване на автоматизацію різних сфер інтелектуальної діяльності людства: економічної, соціальної, інженерної, наукової тощо.

  Галузі діяльності випускників кафедри: сучасне програмування; засоби та методи Internet-технологій, Web-дизайн, електронна комерція; проектування мультимедіа інформаційних ресурсів у мережі Internet; розробка прикладних програмних систем (офісних, банківських та інших); програмне забезпечення діяльності організації: інсталяція програм, створення баз даних, систем автоматизації бізнес-процесів, діловодства та ін.; автоматизація комп’ютерного проектування інженерних об’єктів; інформаційне проектування організації під її потреби: створення робочих місць із мережевою підтримкою, під’єднання до інформаційних ресурсів Internet, впровадження захисту інформації.

  Місця працевлаштування випускників кафедри: установи державного управління та підприємництва; банківські установи, сфера обслуговування; заклади та установи громадсько-політичних організацій; представництва іноземних фірм; науково-дослідні установи; правоохоронні та військові установи; навчально-освітні та позанавчальні заклади й інше.

  Професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності:

  теорія алгоритмів, чисельні методи, мови програмування (С, С++, С#, РНР, Java та інші), операційні системи (Windows, Unix, Linux), CASE-технології, бази даних і знань, комп’ютерна графіка, системне програмування, Web-дизайн, безпека даних, адміністрування комп’ютерних мереж, сучасні теорії управління у промисловості та економіці.

  Кафедра комп’ютерних систем і мереж

  Фахівці спеціальності “Комп’ютерна інженерія” беруть участь у створенні, інсталяції технічних засобів і програмного системного забезпечення комп’ютерних систем, комплексів та мереж загального і спеціального призначення.

  Ця спеціальність пов’язана з апаратним забезпеченням комп’ютерної техніки і водночас підтримується потужною підготовкою з програмування.

  Галузі діяльності випускників кафедри: створення, монтаж та експлуатація розподілених комп’ютерних систем; засоби та методи Internet-технологій, Web – дизайн; адміністрування мереж та систем; створення та експлуатація комп’ютерних пристроїв і комплексів; створення прикладного та системного програмного забезпечення; програмно-технічне забезпечення діяльності організації: комплектація телекомунікаційною технікою, інсталяція програм, створення баз даних, під’єднання до інформаційних ресурсів Internet.

  Місця працевлаштування випускників кафедри: підприємства та організації, що займаються розробкою та виробництвом технічного і програмного забезпечення комп’ютерних засобів, систем, комплексів та мереж; установи державного управління та підприємництва; банківські установи, митниця; енергетичні, газо- і нафтотранспортні підприємства; правоохоронні та військові установи; організації транспорту та зв’язку; науково-дослідні установи та інше.

  Професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності:

  архітектура комп’ютерів, схемотехніка, прикладна теорія цифрових автоматів, структури даних та алгоритмів, алгоритмічні мови (Pasсal, C++, Java та інші), методи обчислень, сучасні операційні системи, адміністрування комп’ютерних мереж, глобальні та локальні комп’ютерні мережі, дослідження операцій, комп’ютерні системи, захист та безпека даних, Web- дизайн.

  Кафедра комп’ютерних наук

  У зв’язку з тим, що екологічна ситуація у світі і, зокрема, в Україні, дедалі погіршується, виникає гостра необхідність у фахівцях, які можуть автоматизованими засобами контролювати та прогнозувати забруднення навколишнього середовища і кваліфіковано обґрунтовувати економічні витрати на його захист.

  Фахівці спеціальності “Комп’ютерні науки” повинні володіти аналітичними методами, системним та прикладним програмуванням, досвідом створення та експлуатації розподілених комп’ютерних систем; можуть проводити контроль і дослідження навколишнього середовища засобами обчислювальної техніки.

  Галузі діяльності випускників кафедри: менеджмент у галузі еколого-економічного моніторингу; програмно-технічні комплекси для створення еколого-економічних моделей різного рівня; потужні бази даних і знань; екологічна експертиза та паспортизація підприємств усіх видів діяльності (енергетичних, нафтових, хімічних, металургійних, сільськогосподарських, харчових та інших); участь у створенні природозахисних споруд (для повітря, води, лісу та ін.).

  Місця працевлаштування випускників кафедри: державні установи, які контролюють екологічний стан середовища; дослідні установи відповідного напрямку; галузеві організації та підприємства; установи обласних і районних держадміністрацій; конструкторські організації зі створення природозахисних споруд.

  Професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності:

  • Програмування: С, С++, Java, Python, системне програмування, операційні системи, інтегровані пакети прикладних програм, СУБД.
  • Комп’ютерні науки: чисельні методи, математичні методи оптимізації, комп’ютерні методи обробки сигналів та зображень, інформаційні системи, сучасна теорія управління.
  • Моніторинг: прикладна екологія, природні катастрофи, інформаційне забезпечення екологічного моніторингу, випадкові процеси в екологічних системах, екологічна експертиза підприємств, економічне і правове законодавство з екології.

  Викладачі і студенти інституту активні у спортивному житті навчального закладу. Найбільш відомі здобутки шахістів і шашкістів у різного роду районних і міських змаганнях.