Кафедра комп’ютерної інженерії

Фахівці спеціальності “Комп’ютерна інженерія” беруть участь у створенні, інсталяції технічних засобів і програмного системного забезпечення комп’ютерних систем, комплексів та мереж загального і спеціального призначення.

Ця спеціальність пов’язана з апаратним забезпеченням комп’ютерної техніки і водночас підтримується потужною підготовкою з програмування.

Освітня програма з комп‘ютерної інженерії (КІ) повністю відповідає Державним освітнім стандартам України та рекомендаціям спеціальної комісії АСМ/ІЕЕЕ – CS (The Association for Computer Machinery / The Institute of Elеctrical and Electronics Engіnееrs – Computer Society) – світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм у галузі КІ. Вона також узгоджена з відповідними навчальними програмами кращих технічних університетів Європи та Північної Америки. На відміну від інших освітніх програм із використанням комп’ютерних систем, ця має виражене внутрішнє системне комп’ютерне спрямування. Особливостями програми є вивчення англійської мови (розмовної та технічного перекладу) протягом усіх років навчання та безперервність підготовки з математики та програмування. Навчальні дисципліни програми забезпечують виховання критичного, логічного та творчого мислення, спроможності до ефективних асоціацій, уміння робити як кількісний, так і якісний аналіз та висновки з них, сприяють розвиткові здібностей та створюють передумови для засвоєння професійних знань, умінь і навичок.

Бакалавр із КІ бере участь у роботах зі створення, інсталяції та експлуатації програмного системного забезпечення та технічних засобів комп’ютерних систем, комплексів та мереж загального і цільового призначення. Функціональні обов’язки бакалавра з КІ охоплюють широке коло науково-технічної та виробничої діяльності — від технічного обслуговування комп’ютерних систем до виконання наукових досліджень, об’єктом яких є комп’ютерні технічні та програмні засоби. Фахівець з КІ може займати посади низового керівного персоналу — референта, менеджера, старшого лаборанта, адміністратора мережі та системи, майстра, технолога тощо в підрозділах, котрі займаються експлуатацією, виробництвом і розробкою програмного та технічного забезпечення комп’ютерних засобів, систем, комплексів та мереж на підприємствах, в організаціях та установах, незалежно від їх профілю та форми власності.

Спеціалізація “Комп’ютерні системи” пов’язана з підготовкою спеціалістів та магістрів-системотехніків, що займаються розробкою, впровадженням, експлуатаційним обслуговуванням, ремонтом та модернізацією системних програмних і технічних засобів сучасних інформаційних технологій переважно у варіанті їх локально-мережевої реалізації в офісах, установах, організаціях та на підприємствах.

Спеціалізація “Вбудовані комп’ютерні системи” орієнтована на підготовку спеціалістів інженерно-системотехнічної кваліфікації та магістрів, діяльність яких стосується розробки, виготовлення, встановлення та підтримки функціональних здатностей вбудованих комп’ютерних систем.

У межах фахової компетентності обох спеціалізацій відбувається вивчення сучасної комп’ютерної електроніки та інших технічних засобів, структур та архітектур комп’ютерів, комп’ютерних комплексів та комп’ютерних мереж, операційних систем та середовищ, технології та мов програмування, баз даних та засобів управління ними, систем штучного інтелекту тощо. Спеціалісти, що закінчують обидві спеціалізації, можуть займати посади, котрі вимагають здатностей до наукового та інноваційного технічного пошуку, постійного аналізу професійних та управлінських проблемних ситуацій, інженерного менеджменту, прийняття рішень і відповідальності за них.

На магістерській стадії вищої освіти Університет “Україна” розвиває спеціалізацію “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.

Галузі діяльності випускників кафедри: створення, монтаж та експлуатація розподілених комп’ютерних систем; засоби та методи Internet-технологій, Web – дизайн; адміністрування мереж та систем; створення та експлуатація комп’ютерних пристроїв і комплексів; створення прикладного та системного програмного забезпечення; програмно-технічне забезпечення діяльності організації: комплектація телекомунікаційною технікою, інсталяція програм, створення баз даних, під’єднання до інформаційних ресурсів Internet.

Місця працевлаштування випускників кафедри: підприємства та організації, що займаються розробкою та виробництвом технічного і програмного забезпечення комп’ютерних засобів, систем, комплексів та мереж; установи державного управління та підприємництва; банківські установи, митниця; енергетичні, газо- і нафтотранспортні підприємства; правоохоронні та військові установи; організації транспорту та зв’язку; науково-дослідні установи та інше.

Професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності: архітектура комп’ютерів, схемотехніка, прикладна теорія цифрових автоматів, структури даних та алгоритмів, алгоритмічні мови (Pasсal, C++, Java та інші), методи обчислень, сучасні операційні системи, адміністрування комп’ютерних мереж, глобальні та локальні комп’ютерні мережі, дослідження операцій, комп’ютерні системи, захист та безпека даних, Web- дизайн.