Науково-методична робота

Однією із ключових задач науково-методичної роботи Інституту є вивчення нових стандартів освіти, формування актуальних і сучасних навчальних планів та проведення заходів щодо підвищення рівня викладання та поліпшення якості знань студентів, при цьому постійно беруться до уваги рекомендації всесвітніх організацій ACM та ІЕЕЕ.

Науково-практичні напрацювання Інституту комп’ютерних технологій:

 • Аутсорсинг: розробка програмного забезпечення, комп’ютерних ігор, інформаційних систем, веб-систем, веб-додатків, суміжна діяльність (дизайн, управління контентом тощо), тестування додатків і систем
 • Робототехніка та системи штучного інтелекту:
  • Розробка апаратного забезпечення та вбудованого програмного забезпечення, а також інтегрованих систем
  • Дослідження адитивних методів формоутворення, у т.ч.:
  • Дослідження та розробка вбудованих інформаційних систем, інтелектуальних інтегрованих систем та систем розумного дому
  • Дослідження та розробка робототехніки, в тому числі автономної, та прикладного приладобудування
  • Дослідження та розробка систем штучного інтелекту та прийняття рішень
  • Наплавлення (Fused Deposition Modeling)
  • Порошково-гранульне формування (Direct Metal Laser Sintering, Electron Beam Melting)
  • Стереолітографія (Stereolitography technology)
 • Комп’ютерні системи та мережі
  • Інформаційні управляючі системи та технології
  • Дослідження та розробка Grid-систем, Cloud-систем, Data-mining та систем обробки неструктурованої інформації, а також нових концепцій їх побудови
  • Розробка системного програмного забезпечення і додатків для систем розподіленої обробки інформації
  • Дослідження та створення нейромережевих систем обробки інформації
  • Проектування та впровадження “зелених” комп’ютерних систем
  • Розробка реконфігуровних прискорювачів виконання ресурсомістких задач для персональних комп’ютерів з метою їх прискорення на 1-2 порядки
  • Розробка спеціалізованих процесорів для виконання ресурсомістких задач з метою прискорення їх виконання на 2-3 порядки порівняно з персональними комп’ютерами
 • Системи захисту інформації та персоналізації технічних систем
  • Дослідження проблем приймання, обробки, збереження, захисту та відновлення (втраченої) інформації
  • Дослідження, розробка та створення систем і пристроїв збереження та захисту інформації
  • Розробка методів, алгоритмів і програм підтримки технологій для захисту та персоналізації інформації
  • Розробка методів та стандартів оцінки вартості інформації

Заходи, в яких Інститут комп’ютерних технологій бере участь з метою актуалізації своїх знань та обміну досвідом:

Це постійна участь у міжнародних виставках «Освіта та кар’єра», «Наука – виробництву» та «Барвиста Україна»; участь і проведення форумів та конференцій, присвячених проблемам та задачам сучасної освіти (Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології: наука і освіта», Першого Всеукраїнського Форуму “Освіта в ІТ-сфері, XXI століття: пріоритети, проблеми, рішення” та інших); участь і проведення студентських олімпіад, у тому числі суто ІТ-шних, таких як «Золотий Байт»; презентація ІТ-розробок Університету «Україна»; постійна участь студентів і аспірантів ІКТ у Всеукраїнському змаганні роботів «Роборейс», започатковані семінари для викладачів інформатики ЗСНЗ.

Крім того, постійно проводяться зустрічі з представниками відомих ІТ-фірм з метою покращення якості навчання в ІКТ та створення привабливих умов для вступників.

Поліновський В.В. є членом Ради з конкурентоспроможності ІТ- галузі в Україні в Комітеті підвищення якості ІТ-освіти з метою удосконалення системи підготовки кадрів у сфері ІТ.

У той же час хотілося доповнити перелік зробленого: при Інституті відкрито академію Cisco та ІТ-академію Microsoft.

Висновок: Навчальний процес в Інституті комп’ютерних технологій здійснюється таким чином, щоб максимально глибоко надати як фундаментальну підготовку, так і закріпити актуальні на сьогоднішньому ринку праці практичні навички.

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Засоби захисту інформації. Шифр та назва галузі знань:

122 «Комп’ютерні науки».

ІКТ,

кафедра програмної інженерії

Д.т.н., професор

Забара С.С.;

професор НТУУ «КПІ» Петренко А.І.

Протягом 2018-2020 рр. Плануються виступи на конференціях. Публікації, документи на авторське право, захист дисертаційної роботи.
2 Розробка інноваційних технологій навчання в інтегрованому освітньому середовищі. Шифр та назва галузі знань:

122 «Комп’ютерні науки».

ІКТ,

кафедра

комп’ютерних наук

Ст. викладач Петренко М.В.;

ст. викладач Бовсуновська К.С.;

доцент Душанін Я.С.;

доцент Одрібець Н.В.;

ст. викладач Охріменко О.В.

Протягом 2018-2020 рр. Впровадження розробок лабораторії «Кіберфізичних систем» у профорієнтаційну роботу ВМУРол «Україна». Публікації, документи на авторське право.
3 Дослідження сучасних систем візуалізації тривимірних даних.

Шифр та назва галузі знань:

121 «Інформаційні технології».

ІКТ,кафедра

комп’ютерних мереж і систем

Професор Тимошенко А.Г.; професор Павленко В.І.; ст. викладач Коваленко В.В.; доцентТимошенко О.Г.;

Діброва М.

Протягом 2018-2020 рр. Впровадження розробок лабораторії «Комп’ютерних мереж і систем» у профорієнтаційну роботу ВМУРол «Україна». Публікації, документи на авторське право.