Бескровний Олексій Іванович

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 41 рік

Біографія

Народився 29 березня 1954 року в селі Ярова Краснолиманського району Донецької області.

Відомості про вищу освіту

В 1976 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Математика» та здобув кваліфікацію математика, викладача математики.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнонаукових дисциплін.

У 2016 році підвищив кваліфікацію в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, в Центрі післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі». 10.05.2016 – 15.06.2016 р. Свідоцтво ПК 01566057/000017-16.

 Основні етапи діяльності

У 1977-1979, 1981-1982 роках працював у Спеціальному конструкторсько-технологічному бюро м. Донецька на посаді інженера;

У 1979-1981, 1993-2004 роках працював в Інституті прикладної математики і механіки на посаді інженера І категорії;

У 1984-1985 роках працював учителем математики в Слав’яногірській середній школі;

У 1985-1988 роках працював у Тихорецькому технікумі залізничного транспорту математиком;

У 1988-1991 роках працював у НТЦ заводу «Скіф» на посаді інженера-конструктора ІІ категорії;

У 1991-1993 роках працював у СКТБ АРЕС на посаді інженера-конструктора ІІ та І категорії;

У 2004-2007 роках працював у Донецькому інституті автомобільного транспорту на посаді старшого викладача кафедр природничо-наукових дисциплін та вищої математики й інформатики;

У 2007-2012, 2014-2016 роках працював у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на посадах старшого викладача, асистента кафедри вищої математики, доцента кафедри вищої математики та інформаційних систем;

У 2012-2014 роках працював у Донецькому національному технічному університеті на посаді доцента кафедри загальнонаукових дисциплін ІПО;

З 2016 року працює в Донецькому юридичному інституті МВС України на посаді доцента кафедри.

 Викладає дисципліни:

  1. Захист інформації в комп’ютерних системах
  2. Методи прийняття технічних рішень
  3. Основи проєктування цифрових систем керування

Сфера наукових досліджень

 Перелік наукових та навчально-методичних праць

за 2016 – 2018 pp.

з/п

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг, стор. Співавтори
1 Використання комп’ютерних технологій у системі дистанційної підготовки абітурієнтів (стаття) (фахове видання) друк Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журн. / Донец, обл. ін-т  післядиплом. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Слов’янськ: Донобл ІППО, 3/2015.-С. 53-57. 5/1,7 Фортуна В.В. Тернов С.О.
2 Автоматизоване моделювання засобів забезпечення візуальною інформацією (стаття) РИНЦ друк Науч. тр. SWorld. – Вып. 1(42). Т. 3. – Иваново: Научный мир, 2016. – С. 49 6/2 Фортуна В.В. Тернов С.О.
3 Формування оцінно-рефлексивного компонгенту готовності студентів до науково-дослідної діяльності (стаття) РИНЦ друк Науч. тр. SWorld. – Вып. 1(42). Т. 5. – Иваново: Научный мир, 2016. – С. 10-15 6/2 Фортуна В.В. Тернов С.О.
4 Деякі аспекти відкритої освіти (тези) друк Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного  дискурсу в Україні», 29 квітня  2016 p. м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг :Дон НУЕТ, 2016. – С. 31-34 3 / 1 Фортуна В.В. Тернов С.О.
5 Виклики сучасній парадигмі освіти і стилю життя (тези) Друк Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного  дискурсу в Україні», 29 квітня 2016 p., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг :Дон НУЕТ, 2016. – С. 36-38 3/1 Фортуна В.В. Тернов С.О.
6 Розробка інноваційно-інформаційної методології  математико-статистичних досліджень технологічних і економічних процесів (тези) Друк Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного  дискурсу в Україні», 29 квітня 2016 p., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг: Дон НУЕТ, 2016. – С. 105-108 3 / 1 Фортуна В.В. Тернов С.О.
7 Використання графічних зображень у процесі моделювання економічної діяльності підприємства (тези) друк Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції –Кривий Ріг: Дон НУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 38-40 3 / 1 Фортуна В.В. Тернов C O.
8 Про методологію багатовимірного статистичного аналізу в економічних дослідженнях (тези) друк Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції –Кривий Ріг: Дон НУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 40-42 3 / 1 Фортуна В.В. Тернов С.О.
9 Моделювання валютних і фондових ринків (тези) друк Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції –Кривий Ріг: Дон НУЕТ, 2016.-С. 130-132 3 / 1 Фортуна В.В. Тернов С.О.
10 Моделювання формування цін на ринках (тези) друк Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції – Кривий Ріг: Дон НУЕТ, 2016.-С. 7-9 3 / 1 Фортуна В.В. Тернов С.О.
11 Моделювання економічної діяльності підприємства за допомогою комп’ютерних технологій та наочних зображень (фахове видання) друк Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, Науковий журнал / Кривий Ріг: Дон НУЕТ, 2016.-№ 2 (63). – С. 40-47 і 8/3 Фортуна В.В. Тернов С.О.
12 Моделювання і обгрунтування робочого процессу пластифікатора ВВ-ПМЛ (фахове видання) Open Academic Journals Index (OAJI.net) Cite Factor Academic Scientific Journals Google Scholar Research Bible Ulrichs Web (Global Serials Directory) OCLC World Cat Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ) DOI: http://dx.doi.om/!0.1 5 673/fsl.vі 0І2,159 ССВ Y: h Up: //сreativecom mons. org/1 icenses/bv/4.0 URAN: http://journaIs.uran.ua друк Науково-виробничий журнал Одеської національної академії харчових технологій «Харчова наука і технологія» / Одеса: ОНАХТ, 2016. – Том 10, Вип 2/2016.-С. 73-81. 9/4. Хомічук В.А. Макаринський В.В.
13 Рефлексивно-оцінний компонент готовності студентів до науково-дослідницької діяльності (фахове видання) Index Copernicus Master List друк Витоки педагогічної майстерності: зб. наук, праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. Випуск 17. – С. 24-29. – (Серія «Педагогічні науки»). 6/3 Фортуна В.В. Тернов С.О.
14 Using of experimental and statistical methods in food technology research processes // Index Copernicus RSCI (РИНЦ) science index print International periodic scientific journal SWorld Journal. Published by: “Scientific world” Ltd. Ivanovo, Russiaon Project SWorld, Issue 11 November 2016. – pp.87-95. 9/5 Ternov S.O.
15 Оцінно-рефлексійний компонент формування інформаційно-аналітичної компетентності юристів (тези) друк Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (25 листопада 2016 p., м. Дніпро). – Дніпро: Дніпропетровський держ. Університет внутрішніх справ, 2016.-С. 6-9. 4
16 Застосування інтерактивних комп’ютерних технологій в процесі моделювання візуального простору дорожньо-транспортної ситуації (фахове видання) друк Збірник наукових праць Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності / ДЮІ МВС України. – Кривий Ріг, 2017. № 1.-С. 77-82  6/3 Тернов С.О.
17 Аналітичне забезпечення плоского моделювання дорожньо-транспортних ситуацій (фахове видання) друк NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE L.L.C. / Scientific and practical Publication in law. – Chi§inau, MD-2012, Republica Moldova, 2017. Nr. 3(25). – pp. 125-129.  15/25 Тернов С.О.
18 Інформаційні технології у підтриманні правопорядку (тези) друк Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні». 28 квітня  2017 p., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг: Дон НУЕТ, 2017. – С. 165-168. 4/2 Тернов С.О.
19 Застосування інформаційних технологій в процесі моделювання візуального простору дорожньо-транспортної ситуації (тези) друк Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 28 квітня 2017 p., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг: Дон НУЕТ, 2017. -С. 175-177. 4/2 Тернов С.О.
20 Дослідження соціально-економічних систем методами багатовимірного статистичного аналізу (тези) друк Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2017 року) /Відп. ред. О.Б. Чернега. – Кривий Ріг: Дон НУЕТ,  2017.- С. 41-45. 5/3 Тернов С.О.
21 Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності правників (фахове видання) Index Copernicus Master List У друці Витоки педагогічної майстерності: зб. наук, праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2017. Випуск 20,- С. 10/5 Тернов С.О.
22 Аналітичне забезпечення визначення параметрів плоских моделей візуального простору дорожньо-транспортної ситуації при обмеженій оглядовості (тези) У друці «Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів»: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 17 травня 2018 року., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. -С. 4/2 Тернов С.О.
23 Впровадження в Національній поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою (тези) У друці «Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів»: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 17 травня 2018 року., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018.-С. 4/2 Тернов С.О.
24 Розрахунок параметрів плоских моделей візуального простору дорожньо-транспортної ситуації (фахове видання) У друці Збірник наукових праць Правовий часопис Донбас) / ДЮІ МВС України. – Кривий Ріг, 2018. № 2(62). -С. 8/4 Тернов С.О.