Бурлаков Михайло Вікторович

Кафедра інформаційних технологій і програмування

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 50 років

Біографія

Народився 6 квітня 1949 року у м. Полтава.

Відомості про вищу освіту

У 1972 році закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури» та здобув кваліфікацію: радіоінженер.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1993 році в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова АН України присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

Основні етапи діяльності

1972-1973 рр. – працював у НДІ «Оріон» на посаді інженера-конструктора.

1975-1978 рр. – аспірантура в Інституті кібернетики АН УРСР, де працював молодшим науковим співробітником.

1980-1989 рр. – працював у Київському інституті автоматики на посаді старшого наукового співробітника.

З 1989-1993 рр. – працював у КПІ на кафедрі автоматизації теплоенергетичних процесів на посаді старшого наукового співробітника.

1993-1994 рр. – працював в Українському НДІ зв’язку на посаді провідного наукового співробітника.

1994-1998 рр. – працював у ПІКП «Укратиппроект» на посаді начальника відділу комп’ютерних технологій.

1998 р. – працював у СМП «Аверс» на посаді: в.о. головного редактора.

1998-1999 рр. – працював в Інституті проблем реєстрації інформації АН України на посаді провідного наукового співробітника.

2000-2005 рр. – працював у ТОВ «Екотех» на посаді провідного наукового співробітника.

2005-2008 рр. – працював в Інституті програмних систем НАНУ на посаді провідного наукового співробітника.

2008-2014 рр. – працював у Горлівській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на посаді професора кафедри комп’ютерних систем і мереж.

З 2014 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді професора кафедри комп’ютерної інженерії Інституту комп’ютерних технологій.

Викладає дисципліни:

1. Електротехніка та комп`ютерна електроніка

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Бронштейн О.И., Рыков В.В. Об оптимальных дисциплинах обслуживания в управляющих системах// Управление производством. Тр. ІІІ Всесоюз. совещ. по автомат, управл. (техн. кибернетика). — М.: Наука, 1965.
 2. Бурлаков М. В. Как достичь эффективности инвестиций. — Москва: Экономика, 2010. — 174 с.
 3. Бурлаков М.В. Методология и инструментальная программная система ОСПЛАН оптимизации сетевого и календарного планирования // Управляющие системы и машины. — 1995. — № 4-5. — С. 21—32.
 4. Бурлаков М. В. О новой наукоемкой информационной технологии автоматизации управления дискретными процессами. — Системи обробки інформації. Інформаційні тахнології та комп’ютерна інженерія. Вип. 3(93). — Харків, 2011. — С. 21—24.
 5. Бурлаков М.В. Об одном методе аппроксимации немарковских управляемых процессов обслуживания // Автоматика и телемеханика. — 1996. — № 7. — С. 90—104.
 6. Бурлаков М.В. Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами. — Киев: Університет “Україна”, 2010. — 561 с.
 7. Бурлаков М.В. Проблемы автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами // Автоматизация и современные технологии. — 1996. — № 6. — С. 16—23.
 8. Бурлаков М.В. Ситуационное управление в немарковских системах обслуживания // Автоматика и телемеханика. — 1989. — № 5. — С. 76—88.
 9. Бурлаков М.В. Ситуационное управление в системах массового обслуживания. — Киев: Наук, думка, 1991. — 160 с.
 10. Бурлаков М.В. Ситуационное управление процессами обслуживания с синхронизированными управлениями // Автоматика и телемеханика. — 1993. — № 8. — С. 63—73.
 11. Бурлаков М.В. Универсальная схема рекуррентной оптимизации УСМО с управляемыми отказами // Методы исследования информационно-вычислительных систем. Тез. докл. — Минск, 1989. — С. 24—25.
 12. Бурлаков М.В. Об ускорении нахождения оптимальных стратегий управления дискретными процессами. — Горлов, регион, ин-т ун-та “Украина”. — Горловка, 2013.— 4 с. — Деп. в ГНТБ Украины 30.04.2013 №14 — Ук 2013.
 13. Бурлаков М.В. О возможности решения аналитическим путем некоторых задач оптимизации инвестиций, решаемых численно программой ЛИС/СИС ОИ 2.0. — Горлов, регион, ин-т ун-та “Украина”. — Горловка, 2013.— 6 с.—Деп. в ГНТБ Украины 30.04.2013 №15 — Ук2013.
 14. Бурлаков М.В. Об информации о продаваемых на бирже ценных бумагах для нахождения по ней оптимальных стратегий их купли-продажи. — Горлов, регион, ин-т ун-та “Украина”. — Горловка, 2013,— 5 с. — Деп. в ГНТБ Украины 30.04.2013 №16 — Ук 2013.
 15. Бурлаков М.В., Павленко В.И. О первом опыте подготовки специалистов по новой технологии автоматизации управления дискретными процессами. —Тези доповідей II Міжнародної науково- практичної конференції “Інформаційна технологія та комп’ютерна інженерія”. 26—27 травня 2011 p.-Харків, 2011. —С. 17—19.
 16. Бурлаков М.В., Рожко РА. О первых шагах внедрения новой технологии автоматизации управления дискретными процессами. — Тез. докл. 15-й междунар. конф. по автомат, управлению. — Одесса, 2008. — С. 87—90.
 17. Гэрцев А.М., Назаров А.А., Терпугов А.Ф. Управление и адаптация в системах массового обслуживания. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. — 208 с.
 18. Джевелл B.C. Управляемые полумарковские процессы // Киберн. сб. — 1967. — Вып. 4. — С. 97—137.
 19. Мова В.В., Калиновский А.М. Алгоритмы определения оптимальных ситуационных приоритетов в немарковских системах массового обслуживания. — К., 1976. — 46 с. — (Препр. / АН УССР. Ин-т кибернетики; N9 76-2).
 20. Мова В.В., Пономаренко Л.А., Калиновский А.М. Организация приоритетного обслуживания в АСУ. — К.: Техніка, 1977. — 160 с.
 21. Назаров А. А. Управляемые системы массового обслуживания и их оптимизация. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1984. — 234 с.
 22. Пакет программ синтеза управляемых дисциплин обслуживания / М. В. Бурлаков, В.М. Египко, И.П. Синицын, А.Ю. Спирин // Управляющие системы и машины. — 1985. — № 3. — С. 95—97.
 23. Программно-целевое управление оборонным планированием при реформировании вооруженных сил. Методологические основы и перспективы автоматизированной поддержки / Е.П. Ильина, И.П. Синицын, О.А. Слабоспицкая и др. — К.: Наук, думка, 2004. — 171 с.
 24. Рыков В. В. Управляемые системы массового обслуживания // Итоги науки и техники. Сер.Теория вероятностей, матем. статистика, теор. кибернетика. — М.: ВИНИТИ АН СССР, 1975. — С. 43—153.
 25. Рыков В.В., Лемберг Э.В. Об оптимальных динамических приоритетах в однолинейных системах массового обслуживания // Изд-во АН СССР. Техн. кибернетика. — 1976. — № 1. — С. 25—34.
 26. Синицын И.П. Основы автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами. Киев.: Наук, думка, 2005. — 164 с.
 27. Синицын И.П. Принципы разработки инструментальных программных средств автоматизации проектирования ситуационных диспетчеров // II Всесоюз. совещание по распределенным автоматизированным СМО. Тез. докл. — Кишинёв, 1986. — С. 38—39.
 28. Ховард РА. Динамическое программирование и марковские процессы. — М.: Советское радио, 1964.— 192 с.
 29. Schrage L. A proof of the optimality of the shortest remaining processing time discipline // Operat. — 1968. — 16, № 3. — P. 686—690.
 30. Schweitzer P.J. Iterative solution of the functional equations of undiscounted Markov renewal programming // Math. Appl. — 1971. — 34, № 3. — P. 495—501.
 31. White D.J. Dynamic programming, Markov chains and the method of successive approximation II Math. Appl. — 1963. — 6, № 2. — P. 373—376.
 32. Бурлаков M.B. О наукоемкой технологии оптимального управления дискретными процессами различных назначений // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. — Октябрь 2016. — №10(14). —T. 6. — C.15—20.
 33. Бурлаков M.B. О кардинальном улучшении существующей системы продвижения инноваций // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. — Октябрь 2016. — №10(14). — T. 2. — C.43—48.
 34. Бурлаков М.В. Внедрение в жизнь амбициозного инновационного проекта. — 11.10.2013.
 35. Бурлаков М.В. Обращение к амбициозным лицам, желающим стать первопроходцами в сфере II- — 15.10.2013.
 36. Бурлаков М.В. Как преодолеть плачевное положение дел в сфере отечественных инноваций. — 10.2013.
 37. Бурлаков М.В. Больше не существует проблемы Формирования наилучшего заказа в ресторане при заданной его стоимости. — 24.03.2014.
 38. Бурлаков М.В. Больше не существует проблемы выбора жилья с целью его покупки и последующего доведения до кондиции. — 24.03.2014.
 39. Бурлаков М.В. Предложение делового партнерства по созданию социальной сети. — 04.2014.
 40. Бурлаков М.В. Больше не существует проблемы компромисса между стоимостью и временем достижения поставленной цели. — 15.06.2014.
 41. Бурлаков М.В. Уникальная программа оптимизации достижения цели. — 16.06.2014.
 42. Бурлаков М. В. Уникальная программа оптимизации заказа в ресторане. — 16.06.2014.
 43. Бурлаков М. В. Уникальная программа оптимизации инвестиции в жилье. — 16.06.2014.
 44. Бурлаков М.В. Новая технология обслуживания клиентов в ресторане. — 01.09.2014.
 45. Бурлаков М.В. Предложение сотрудничества по внедрению в жизнь новой технологии обслуживания клиентов в ресторане. — 03.09.2014.
 46. Бурлаков М.В. Предложение сотрудничества по внедрению в жизнь совершенной технологии сетевой торговли. — 07.11.2014.
 47. Бурлаков М.В. Внедрение в жизнь совершенной технологии сетевой торговли. —07.11.2014.
 48. Бурлаков М.В. Внедрение в жизнь совершенной технологии сетевой торговли. — 09.11.2014.
 49. Бурлаков М.В. Инновационная технология обслуживания клиентов ресторана с выдачей ими наилучших заказов через Интернет. — 05.12.2014.
 50. Бурлаков М. В. Предложение сотрудничества по внедрению в жизнь совершенной технологии торговли недвижимостью. — 13.02.2015.
 51. Бурлаков М.В. Создание совершенной технологии торговли недвижимостью – это абсолютно реально. — 13.02.2015.
 52. Бурлаков М. В. Предложение сотрудничества по внедрению уникальной технологии управления проектами. — 24.03.2015.
 53. Бурлаков М. В. О возможности внедрения в Интернете уникальной технологии управления проектами. — 24.03.2015.
 54. Бурлаков М.В. Как нам стать мировыми лидерами в сфере масштабных инноваций. — 04.2015.
 55. Бурлаков М.В. Больше не существует проблемы эффективности перевозки грузов или людей одним транспортным средством. — 12.05.2015.
 56. Бурлаков М. В. Предложение сотрудничества по преодолению нашей отсталости в сфере масштабных инноваций. — 14.05.2015.
 57. Бурлаков М. В. Презентация Информационной Технологии Автоматизации Управления Дискретными Технологическими и Информационными Процессами (ИТ АУ ДТИП). — 03.06.2015.
 58. Бурлаков М. В. Создание Центра эффективного управления дискретными процессами различного назначения. — 22.03.2016.
 59. Бурлаков М.В. Создание международной услуги аутсорсинга по оптимизации программно-целевого планирования. — 01.09.2016.
 60. Бурлаков М.В. Создание международной услуги аутсорсинга по оптимизации управления проектами. — 01.09.2016.
 61. Бурлаков М.В. Создание международных услуг аутсорсинга по оптимизации заказов в ресторане. — 01.09.2016.
 62. Бурлаков М. В. О наукоемкой технологии оптимального управления дискретными процессами различных назначений. — 10.2016.
 63. Бурлаков М.В. О кардинальном улучшении существующей системы продвижения инноваций. — 2016.