Бузовський Олег Володимирович

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 57 років

Біографія

Народився 20 листопада 1938 року в Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1961 році закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені І. Сікорського за спеціальністю “Розрахунково-обчислювальні прилади та пристрої”, отримавши кваліфікацію інженера-електрика.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП35830447/3161-18. Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання обов`язкових дисциплін», 2018 р.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі на тему “Підвищення надійності комп’ютерних систем”. Вчене звання професора отримав у 1993 році (ПР № 001166).

Основні віхи трудового шляху

Після закінчення інституту залишився у ньому працювати: асистентом, старшим викладачем, доцентом, з 1993 року – професором кафедри обчислювальної техніки.

Член експертної ради ВАК України 1996-2001 р.р.

З 1973 р. по цей час член Спеціалізованої ради при НТУУ «КПІ» за спеціальностями: 05.13.02, 05.13.08, 05.13.09, 05.13.13.

Викладає дисципліни

 1. Основи проектування цифрових систем керування
 2. Архітектура комп’ютерів
 3. Комп’ютерні системи та мережі
 4. Програмування мікроконтролерних систем
 5. Проектування систем із розподіленими базами даних

Сфера наукових досліджень

Галузь систем автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки, контролю та діагностики складних технічних систем.

Керує науковою роботою аспірантів і здобувачів. Здобувач Невдащенко Максим Валентинович, дисертація “Методи та засоби організації захищеної паралельної обробки зображень у розподілених системах” за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти захищена 8 червня 2015 року на засіданні Спеціалізованої ради при НТУУ «КПІ».

Основні наукові праці

 1. Язык Паскаль: концепции, стандарт, расширения. – К., 1996.
 2. Обеспечение надежности компьютерных систем. – К., 1998 (у співавт.)
 3. Компьютерная обработка изображений. – К., 2001 (у співавт.).
 4. О. Бузовский, А. Алещенко. Система генерации программных кодов по графической нотации схем алгоритмов // материалы I Международной научно-практической интернет-конференции [«Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»]: Сб. науч. трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 1. – C. 360-362.
 5. Бузовский О.В., Алещенко А.В. Система верификации графических схем алгоритмов и генерации программных кодов / О. В. Бузовский // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. – Т. 2, № 50. – С. 32.
 6. Бузовский О.В., Алещенко А.В. Система визуального проектирования и генерации программных кодов / О. В. Бузовский // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – №22 (1131). – С. 14-17.
 7. Бузовский О.В., Алещенко А.В. Разработка системы генерации кодов по графическим схемам алгоритма с промежуточным языком трансляции // Технологический аудит и резервы производства. – № 4/2 (24). – С. 15-19.
 8. Бузовский О.В., Чебаненко Т.М. Статистические модель и задача распознавания изображений сб.- “International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (ISSN 2413-1032), 2016. – С. 118-125.
 9. БузовскийО.В., Подрубайло А.А., Липницкий А.В. Динамическая загрузка классов в распределенных хранилищах данных в оперативной памяти. – “International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (ISSN 2413-1032), Dubai. – 2016. – С. 112-118
 10. Бузовский О.В., Чебаненко Т.М. Statistiks Model and Task Image Recognition, сб. – “International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”(ISSN 2413-1032), 2016. – C. 118-125.