Дехтярук Микола Трохимович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 37 років

Біографія

Народився у 1951 році.

Відомості про вищу освіту

У 1978 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури» (диплом В-1 № 606954), отримавши кваліфікацію конструктора-технолога.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат фізико-математичних наук з 1989 року. Дисертацію захистив у 1989 р. у спеціалізованій вченій раді К.016.25.01 Інституту напівпровідників АН УРСР (диплом ФМ № 036482). Тема: «Електрофізичні властивості бінарних напівпровідникових з’єднань».

Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 04.00.20 – Мінералогія, кристалографія присвоєно у 1997 році (атестат СН №2766).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІУ рівня акредитації

– 11.02.1997 р. – 17.08.1998 р. – доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки Українського фінансово-економічного інституту;

– 18.08.1998 р. – 26.02.1999 р. – завідувач кафедри інформатики і комп’ютерної техніки Інституту підготовки кадрів промисловості;

– 01.09.1998 р. – 01.07.1999 р. – викладач інформаційних систем та технологій підприємств Інституту муніципального менеджменту та бізнесу;

– 01.09.1999 р. – 26.08.2001 р. – доцент кафедри інформаційних систем і технологій Європейського університету;

– 01.02.2002 р. – 31.08.2002 р. – доцент кафедри економіко-математичного моделювання та обчислювальної техніки Інституту муніципального менеджменту та бізнесу;

– 01.09.2002 р. – 29.08.2003 р. – доцент кафедри інформатики та математики Українського гуманітарного інституту;

– 01.09.2003 р. – 30.08.2008 р. – доцент кафедри інформаційних технологій Міжгалузевого інституту управління;

– 01.09.2008 р. – 26.08.2009 р. – доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету;

– 01.09.2009 р. – по теперішній час – доцент кафедри інформаційних технологій та програмування Університету “Україна”.

У 2009 році пройшов підвищення кваліфікації для викладачів вищої школи в Національному транспортному університеті за програмою ”Соціально-педагогічні технології професійної діяльності“ (свідоцтво 12СПК 603206).

Підвищення педагогічної кваліфікації

  1. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 116305. Тема: «Дистанційне навчання, Комп’ютерні  науки». 12.12.2014 р.
  2. НТУУ «КПІ», ІПСА, «Хмарні обчислення», Свідоцтво 09.2017-05.2018 р.
  3. «Університет менеджменту освіти». Спеціалізація «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання обов`язкових дисциплін»  Свідоцтво СП35830447/3164-18, 2018 рік.

Викладає дисципліни

  1. Операційні системи
  2. Хмарні обчислення
  3. Системне програмне забезпечення
  4. Системне програмне забезпечення комп’ютерних мереж
  5. Мережеві мультимедійні системи

З основних навчальних курсів з метою науково-методичного забезпечення навчального процесу опубліковано

1. Економічна інформатика : Навчально-методичний комплекс. – Київ: КІМЕП, 2008. – 111 с.
2. Системний аналіз : Навчально-методичний комплекс. – Київ: КІМЕП, 2008. – 132 с.
3. Дослідження операцій : Навчально-методичний комплекс. – Київ: КІМЕП, 2007. – 62 с.

Галузь наукових інтересів

1. Автоматизовані системи автологістики

Науково-дослідна робота “Автоматизація управління перевезеннями в транспортних логістичних системах”. Університет «Україна». Науковий керівник – Дехтярук М.Т. Термін виконання: 07.2013-06.2015 р.р. Номер держреєстрації теми в УкрІНТЕІ 0113U004713 від 01.07.2013 р.

Брав участь у конференціях, у тому числі

1. Четверта науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС – 2009”. – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2009;
2. Друга міжнародна науково-практична конференція “Комп’ютерні системи та мережеві технології”. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2009;
3. П’ята науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС – 2010”. – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2010.

Основні наукові праці

1. Дехтярук М.Т. Комп’ютерне моделювання надійності роботи багатоканальних СМО. Проблеми інформатизації та управління. Збірник наукових праць. – Київ: Національний авіаційний університет, 2008. – Вип. 2 (24). – С.51-56 (фахове видання).

2. Прокудін Г.С., Дехтярук М.Т. Комп’ютерне моделювання термінальних вантажних перевезень. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, 2009. – Вип. 52. – С. 52-64 (фахове видання).

3. Дехтярук М.Т. Моделювання та оптимізація роботи транспортно-логістичного комплексу. Проблеми інформатизації та управління. Збірник наукових праць. – Київ: Національний авіаційний університет, 2009. – Вип. 3 (27). – С. 57-61 (фахове видання).

4. Дехтярук М.Т. Імітаційне моделювання багатоканальних систем масового обслуговування. Проблеми інформатизації та управління. Збірник наукових праць. – Київ: Національний авіаційний університет, 2009, Вип. 2 (26). – С. 31-38 (фахове видання).

5. Прокудін Г. С., Дехтярук М.Т., Білоус С. О. Приклад побудови імітаційних моделей у транспортних системах // Управління проектами, системний аналіз і логістика : Науковий журнал. – Київ: Вид. НТУ, 2006. – Вип.3. – С. 121-129 (фахове видання).

6. Дехтярук М.Т., Забара С.С., Сімоненко В.П. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж : Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Університет «Україна», 2012. – 353 с.

7. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизована система оптимізації вантажних перевезень. Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 15-ї Міжнародної науково-технічної конференції “SAIT – 2013”, ННК “Інститут прикладного системного аналізу” НТУУ “КПІ”. – К., 2013. – 430-431 c.

8. Таланчук П.М., Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизированная система оптимизации распределения автомобилей по объектам перевозок // Управляющие системы и машины. Международный научный журнал. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – 2013. – № 6. – С. 3-12.

9. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизована система управління транспортними перевезеннями. Системні дослідження та інформаційні технології. Міжнародний науково-технічний журнал. Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «Київський політехнічний інститут» МОН та НАН України. – №2. – 2014. – С. 18-28.

10. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем перевозки грузов. Управляющие системы и машины. Международный научный журнал. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – 2014.– № 4.– С. 10-17.

11. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Автоматизація управління оптимальним розподілом ресурсів перевантажувального комплексу. Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014, Київ / ННК “Інститут прикладного системного аналізу” НТУУ “КПІ”. – К., 2014. – С. 382-383.

12. Дехтярук М.Т. Програмна реалізація автоматизації управління перевезеннями в транспортних логістичних системах. Заключний звіт по НДР. Номер держреєстрації в УкрІНТЕІ 0113U004713 від 05.05.2015. – К.: Університет «Україна», 2015. – 75 с.

13. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Розробка автоматизованої системи оптимізації роботи перевантажувального комплексу // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта ЧП «Технологический Центр». – Х. – 2015. – № 1/3 (73) Процессы управления. – С. 8-14.

14. Забара С.С., Дехтярук М.Т. Комп’ютерне моделювання роботи автомобільної заправної станції // Вісник Університету “Україна”. Сер. Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К. – 2015. – № 1(17).

15. Дехтярук М.Т. Алгоритмізація та моделювання роботи транспортного перевантажувального комплексу. Вісник університету “Україна”. Сер. Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – Київ, 2015. – № 1(17). – С. 201-215.

16. Забара С., Дехтярук М. Автоматизація управління транспортно-складським комплексом. Комп’ютерні технології: наука і освіта. Тези доповідей  Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – ВДК «Університет «Україна», 2017. – С. 18-19.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

№ з/п

Назва

Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор.

Співавтори

І. До захисту кандидатської дисертації
1 Исследование многоканального фотоприемника на основе узкодисперсного порошка сульфида кадмия тези Полупроводниковые гетеропереходы Тезисы докладов ІІ республиканской конференции. – Таллин, 1982. – С. 32. 1/0,4 Лукьянчикова Н.Б., Мелликов Э.Я., Никитин А.Н.
2 Исследование многоканального фотоприемника на основе узкодисперсных порошков соединений А2В6 тези Фотометрия и ее метрологическое обеспечение. – 4 Всесоюзная научно-технич. конф. Тезисы докладов. – Москва, 1982. – С. 417. 1/0,4 Лукьянчикова Н.Б., Мелликов Э.Я., Никитин А.Н.
3 Микрофотоприемники на основе зерен узкодисперсных порошков соединений А2В6 тези II республиканская конф. по фотоэлектрическим явлениям в полупроводниках. Тезисы докладов. – Одесса, 1982. – С. 164-165. 2/1 Лукьянчикова Н.Б.
4 Микрофотодетекторы на основе зерен узкодисперсных порошков соединений А2В6 стаття Известия АН Эстонской ССР. Сер. физика, математика, 1984. – T.33. – № 1. – С. 105-111. (фахове видання) 7/3 Лукьянчикова Н.Б., Мелликов Э.Я., Никитин А.Н.
5 Разработка многоканального фотоприемника на основе зерен порошков халькогенида кадмия тези Проблемы развития радиооптики. – 2Всесоюзная конф. Тезисы докладов. – Тбилиси, 1985. – С. 222-223. 2/1 Лукьянчикова Н.Б., Мелликов Э.Я., Хийе Я.В.
6 Исследование соотношения между коеффициентами ударной ионизации электронов и дырок в GaAs тези X Всесоюзная конф. по физике полупроводников. – Тезисы докладов. – Минск, 1985. – С. 80-81. 2/1 Лукьянчикова Н.Б.
7 Шум и ударная ионизация в арсениде галлия тези Флуктуационные явления в физических системах. Тезисы докладов IV Всесоюзной конф. – Пущино, Московской обл., 1985. – С. 46-47. 2/1 Лукьянчикова Н.Б.
8 Noise investigation of the impact ionisation in GaAs стаття Physica Status Solidi (a), 1985. – V.91. – № 1. – P. 279-286. (фахове видання) 8/4 Lukyanchikova N.B.
9 Ударная ионизация и шум в арсениде галлия тези Плазма и неустойчивости в полупроводниках. – V Всесоюзный симпозиум. – Тезисы докладов. – Вильнюс, Лит. ССР, 1986. – С. 222-223. 2/1 Лукьянчикова Н.Б.
10 Шум в лавинно-пролетных диодах на основе GaAs стаття Украинский физический журнал, 1986. – Т.31. – № 6. – С. 896-899. (фахове видання) 4/2 Лукьянчикова Н.Б.
11 Исследование особенностей процесса ударной ионизации в арсениде галлия шумовыми методами тези VI Всесоюзное совещание по исследованию арсенида галлия. – Тезисы докладов. – Томск, 1987. – С. 160-161. 2/1 Лукьянчикова Н.Б.
12 Особенности флуктуаций тока и напряжения при лавинном пробое в арсениде галлия тези Флуктуационные явления в физических системах. – V Всесоюзная конф. – Тезисы докладов. – Паланга, Лит. ССР, 1988. – С. 95-97. 3/2 Лукьянчикова Н.Б.
13 Noise and mechanism of impact ionisation in GaAs тези Noise in Physical Systems. – 10th International Conf. – Abstracts. – Budapest, Hungary, 1989. – Р. 259-260. 4/2 Lukyanchikova N.B
ІІ. Після захисту кандидатської дисертації
14 Датчик температуры патент Патент СССР № 1825557 от 6.02.91 г. 4 Ганюк Л.Н., Вайнберг В.В., Ильчишина С.В.
15 Электропроводность полипиррола при низких температурах стаття Украинский физический журнал, 1992. – Т.37. – № 9. – С. 1413-1417. (фахове видання) 5/3 Вайнберг В.В., Воробкало Ф.М., Ганюк Л.Н., Иноземцев А.Н.
16 Низкотемпературные исследования пленок полипиррола стаття Вестник Киевского университета, физико-математич. науки, 1992. – Вып.7. – С. 49-53. (фахове видання) 5/3 Ганюк Л.Н., Вайнберг В.В., Иноземцев А.Н.
17 Термометрические характеристики углеродных волокон в диапазоне 0,3‑400°К тези Электрические методы и средства измерения температуры. – VII Международная научно-технич. конф. Тезисы докладов. – Львов, 1992. – С. 25-28. 3/2 Алейников А.Б., Вайнберг В.В., Воробкало Ф.М.
18 Thermometric characteristics of carbon fibers стаття Sensors and Actuators А. Physical, 1993. – V.39. – № 3. – P. 237-240. (фахове видання) 4/2 Vainberg V.V., Vorobkalo F.M., Zarubin L.I.
19 Датчик температуры патент Патент Российской Федерации № 2013814 от 30.05.94 г. 6 Ганюк Л.Н., Ильчишина С.В., Иноземцев А.Н., Огенко В.М.
20 Датчик температуры патент Патент Российской Федерации № 2013815 от 30.05.94 г. 6 Ганюк Л.Н., Ильчишина С.В., ИноземцевА.Н., Огенко В.М.
21 Study of ionscompensaters dynamics in layer silicates and alumosilicates by NMR тези Magnetic Resonance and Related Phenomena. – Extended Abstracts of the XXVIIth Congres Ampere. – Kazan, 1994. – P. 817. 1/0,5 Litovchenko A.S., Kalinichenko E.A.
22 Study of the kinetics of the dehydroxylation mechanismin layer silicates and alumosilicates тези 16th General Meeting of the International Mineralogical Association. – Abstracts. – Pisa, Italy, 1994. – P. 246-247. 2/1 Litovchenko A.S., Kalinichenko E.A.
23 Форма кривой потенциальной энергии протона в мусковите стаття Доклады НАН Украины. – Cер. Mатематика, естествознание, технические науки, 1995. – № 5. – С. 56-59. 4/2 Калиниченко Е.А., Литовченко А.С.
24 The influence of electric field on the dehydroxylation in Mg(OH)2 studied by ESR тези Sixteenth European Crystallographic Meeting. – Abstracts. – Lund , Sweden, 1995. – P. 132-133. 2/1 KalinichenkoE.A., Litovchenko A.S., Mazykin V.V.
25 Investigation of kinetic of dehydroxylation reaction in muscovite тези XVII th Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography. – Abstracts. – Seattle, Washington,USA, 1996. – P. 58-60. 3/2 Kalinichenko E.A., Litovchenko A.S., Kalinichenko A.M., Bagmut N.N.
26 Application of ESR Mn2+ for studying of electric field influence on dehydroxylation effect in brucite тези Spectroscopic Method in Mineralogy. – Abstracts of European Meeting. – Kiev, Ukraine, 1996. – P. 26. 1/0,5 Litovchenko A.S., Kalinichenko E.A., Mazykin V.V.
27 Radiation effects in kaolinite according to ESR data тези Spectroscopic Methods in Mineralogy. – Abstracts of European Meeting. – Kiev, Ukraine, 1996. – P. 27. 1/0,5 Litovchenko A.S., Mazykin V.V., Kalinichenko E.A., Zlobenko B.P.
28 Изучение влияния электрического поля на дегидроксилацию Mg(OH)2 методами ЭПР тези Химия твердого тела и новые материалы. – Тезисы докладов Всероссийской конференции. Екатеринбург, Россия, 1996. – С. 286. 1/0,5 Калиниченко Е.А., Литовченко А.С., Мазыкин В.В.
29 Reliability of modeling of radionuclides distribution and migration in groundwater тези International Conf. on Calibration and Reliability in Groundwater Modeling. – Abstracts. – Golden, Colorado, USA, 1996. – P. 62-64. 3/2 Samchuk A.I., Litovchenko A.S.
30 Application of the carbon fibers sorbents for protection of the environment тези Carbon Materials for the Environment. – Abstracts of American Carbon Society Meeting. Charleston, South Carolina, USA, 1996. – P. 171-173. 3/2 Litovchenko A.S.
31 Gain of dehydroxylation effect by electric field in Mg(OH)2 studied on ESR Mn2+ тези Magnetic Resonance and Related Phenomena. – Abstracts of 28th Congress Ampere. Canterbury, England, 1996. – P. 236-238. 3/2 KalinichenkoE.A., Litovchenko A.S., Mazykin V.V.
32 Study of electric field influence on destruction of OH-groups in bruited тези Geological Society of America. – Abstracts of Annual Meeting. – Denver, Colorado, USA, 1996. – P. 93-95. 3/2 Litovchenko A.S., KalinichenkoE.A., Mazykin V.V.
33 Electrophysical properties of polypyrrole films at low temperatures тези Materials Research Society. Abstracts of Fall Meeting. – Boston, Massachusetts, USA, 1996. – Р. 117-119. 3/2 Litovchenko A.S.
34 The study of the kinetics and the mechanism of the dehydroxylation in muskovite by ESR on Fe3+ стаття Physics and Chemistry of Minerals, 1997. – V.23. – № 2. – Р. 33-40. (фахове видання) 8/4 Kalinichenko E.A., Litovchenko A.S., Kalinichenko A.M., Bagmut N.N.
35 Комп´ютерна система знань ТЕСТ тези Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Європейський університет (ЄУФІМБ), 1999. – С. 220-222. 3/2 Постіл С. Д., Красюк Ю. М.
36 Автоматизований облік доходів в умовах неоднорідної оплати праці тези Податковий кодекс України і стимулювання вільних підприємців // Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ: Європейський університет (ЄУФІМБ), 2000. – С. 114-115. 2/1 Постіл С. Д.
37 Практичні основи інформаційних систем обліку на базі сучасних інформаційних технологій тези Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Європейський університет (ЄУФІМБ). – Київ, 2000. – С.145-147. 3/2 Постіл С. Д.
38 Новітні інформаційні технології в економіко-статистичних методах аналізу тези Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі: Збірник наукових праць ІX міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Європейський університет, 2003. – С. 101-103. 3
39 Методологічні основи імітаційного моделювання в транспортних системах тези Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі: Збірник наукових праць X міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Європейський університет, 2004. – С. 181-183. 3/2 Прокудін Г. С.
40 Імітаційне моделювання в транспортних системах стаття Вісник Національного транспортного університету. – Київ: НТУ, 2004. – Вип. 4. – С. 181-189. (фахове видання) 10/6 Прокудін Г. С.
41 Імітаційне моделювання систем масового обслуговування стаття Менеджмент: Збірник наукових праць Міжгалузевого інституту управління МОН України. – К., 2004. – Вип.3. – С. 12-26. 15/10 Прокудін Г. С.
42 Моделювання багатоканальних систем масового обслуговування стаття Менеджмент: Збірник наукових праць Міжгалузевого інституту управління МОН України. – К., 2005. – Вип.4. – С. 42-56. 15/10 Прокудін Г. С.
43 Моделювання надійності роботи систем масового обслуговування стаття Менеджмент: Збірник наукових праць Міжгалузевого інституту управління МОН України. – К., 2006. – Вип. 5. – С. 45-52. 8
44 Приклад побудови імітаційних моделей у транспортних системах стаття Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. – К.: Вид. НТУ, 2006. – Вип.3. – С. 121-129. (фахове видання) 9/5 Прокудін Г. С. Білоус С. О.
45 Имитационное моделирование в радиотехнических системах стаття Известия Высших учебных заведений. Сер. Радиоэлектроника. – Киев, 2006. – №9. – С.13-22. (фахове видання) 10/7 Видалко Е. Н.
46 Моделирование надёжности работы радиотехнических систем стаття Известия Высших учебных заведений. Сер. Радиоэлектроника. – Киев, 2006. – №10. – С. 63-69. (фахове видання) 7/5 Видалко Е. Н.
47 Диференційний метод моделювання систем масового обслуговування стаття Менеджмент: Збірник наукових праць Міжгалузевого інституту управління МОН України. – К., 2007. – Вип. 8. – С. 38-46. 9
48 Імітаційне моделювання вантажних перевезень на митному терміналі стаття Вісник Національного транспортного університету. – Київ: НТУ, 2008. – Вип. 16. – С. 287-295. (фахове видання) 9/5 Прокудін Г. С.
49 Моделювання вантажних перевезень на митному терміналі стаття Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики // 9 міжнародна науково-практична конференція. – Київ: НТУ, 2008. – С. 120-124. 5/3 Прокудін Г. С.
50 Комп’ютерне моделювання надійності роботи багатоканальних СМО стаття Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць. Київ: Національний авіаційний університет, 2008. – Вип. 2 (24). – С. 51-56. (фахове видання) 6
51 Принципи побудови імітаційних моделей у транспортних системах стаття Менеджмент: Збірник наукових праць Міжгалузевого інституту управління МОН України. – К., 2008. – Вип. 9. – С. 57-68. 10/6 Прокудін Г. С.
52 Моделювання надійності роботи систем масового обслуговування стаття Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 48. – С. 56-64. (фахове видання) 9
53 Імітаційне моделювання руху на пішохідному переході стаття Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: Науково-технічний збірник. – Київ: НТУ, 2009. – Вип. 77. – С. 56-64. (фахове видання) 9
54 Комп’ютерне моделювання роботи автотранспортного навантажувального комплексу стаття Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. – К.: Вид. НТУ, 2009. – Вип. 6. – С. 105-112. (фахове видання) 8
55 Імітаційне моделювання багатоканальних систем масового обслуговування стаття Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць. – Київ: Національний авіаційний університет, 2009. – Вип. 2 (26). – С. 31-38. (фахове видання) 8
56 Комп’ютерне моделювання елементів логістичних транспортних систем тези LXV-а наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ (Тези доповідей). – Київ, 2009. – С. 308 1/0,8 Рихтік М.М.
57 Імітаційне моделювання роботи навантажувально-розвантажувального комплексу стаття Вісник Національного транспортного університету. – Київ: НТУ, 2009. – Вип. 17. – С. 172-178. (фахове видання) 7
58 Моделювання та оптимізація роботи транспортно – логістичного комплексу тези Друга міжнародна науково-практична конференція “Комп’ютерні системи та мережеві технології” (CSNT-2009): Збірник тез. – Київ: Національний авіаційний університет, 2009. – С. 35 1
59 Імітаційне моделювання автотранспортного логістичного комплексу тези Четверта науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2009”. – Київ:Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, 2009. – С. 95-100 6
60 Моделювання та оптимізація роботи транспортно-логістичного комплексу стаття Проблеми інформатизації та управління. Збірник наукових праць. Київ: Національний авіаційний університет, 2009. – Вип. 3 (27). – С. 57-61. (фахове видання) 5
61 Моделювання роботи багатоканальних СМО з урахуванням відмов стаття Збірник наукових праць. – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, 2009. – Вип. 51. – С. 20-30. (фахове видання) 11
62 Комп’ютерне моделювання термінальних вантажних перевезень стаття Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 52. – С. 52-64. (фаховевидання) 13/7 Прокудін Г. С.
63 Імітаційне моделювання роботи транспортно-логістичного комплексу стаття Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. – К.: Вид. НТУ, 2010. – Вип. 7. – С. 89-93. (фахове видання) 5
64 Імітаційне моделювання роботи митного термінального комплексу тези П’ята науково-практична конференція з міжнародною участю “Математичне та імітаційне модепювання систем. МОДС ’2010”. – Київ:Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, 2010. – С. 86-88. 3/2 Прокудін Г. С.
65 Моделирование работы радиотехнических систем с учетом отказов стаття Вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – Київ, 2010. – Вип. 42. С. 87-93. (фахове видання) 7/5 Видалко Е. Н.
66 Комп’ютерне моделювання транспортних технологічних процесів тези V Всеукраїнська науково-практична конференція “Комп’ютерні технології: Наука й освіта”. Тези доповідей. – Київ. Університет “Україна”, 2010. – С. 77-79. 2
67 Комп’ютерне моделювання роботи транспортного комплексу стаття Вісник університету “Україна”. Сер. Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – Київ, 2010. –Вип. 1. – С. 194-197. 4
ІІІ. Навчально-методичні праці
68 Інформаційні системи маркетингу. Навчально-практичний комплекс (НПК) дисципліни методичні вказівки Київ: Європейський університет (ЄУФІМБ), 1999 12
69 Інформаційні системи і технології підприємств. НПК дисципліни методичні вказівки Київ: Європейський університет (ЄУФІМБ), 1999 14
70 Інформатика та комп’ютерна техніка (1 семестр). НПК дисципліни методичні вказівки Київ: Європейський університет (ЄУФІМБ), 2000 16
71 Табличний процесор Excel (2 семестр). НПК дисципліни методичні вказівки Київ: Європейський університет (ЄУФІМБ), 2000 9
72 Системи управління базами даних в економіці. НПК дисципліни методичні вказівки Київ: Європейський університет (ЄУФІМБ), 2000 9
73 Програма та методичні вказівки до Комплексної виробничої практики методичні вказівки Київ: Міжгалузевий інститут управління, 2006 11/5 Фролов О.В.
74 Дослідження операцій. Навчально-методичний комплекс дисципліни навчально-методич. комплекс Київ: Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва (КІМЕП), 2007 62
75 Системний аналіз. Навчально-методичний комплекс дисципліни навчально-методич. комплекс Київ: Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва (КІМЕП), 2008 132
76 Економічна інформатика. Навчально-методичний комплекс дисципліни навчально-методич. комплекс Київ: Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва (КІМЕП), 2008 111