Талалаєв Володимир Опанасович

Кафедра інформаційних технологій і програмування

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 51 рік

Біографія

Народився 7 серпня 1953 року в м. Неман Калінінградської області.

Відомості про вищу освіту

У 1975 році закінчив Київське вище військове інженерне двічі Червонознаменне училище зв’язку ім. М.І. Калініна.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1982 році у Військовій академії зв’язку ім. С.М. Бубенного присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 1990 році присвоєно вчене звання доцента кафедри техніки автоматизованих систем управління військами і зв’язками.

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації:

У 2011 році закінчив Полтавський університет економіки і торгівлі за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2018 році – підвищення кваліфікації на кафедрі кібербезпеки і захисту інформації КНУ ім. Т. Шевченка на тему «Програмні аспекти кібербезпеки і захисту інформації».

Державні нагороди:

У 1995 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».

У 2001 році від Кабінету міністрів України Почесна грамота «За особистий внесок у розвиток освіти, багаторічну сумлінну працю». 

Основні етапи діяльності

1970-2008 рр. – служба у Збройних Силах України.

2008-2017 рр. – працював у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет споживчої кооперації України» на посадах: професор, доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності.

З 2017 року працює в Національному авіаційному університеті на посаді доцента кафедри інженерії програмного забезпечення.

Викладає дисципліни:

  1. Об`єктно-орієнтоване програмування
  2. Архітектура та проєктування програмного забезпечення

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

 

Назва Характер

роботи

Вихідні дані Обсяг,

стор.

Співавтори
1 2 3 4 5 6
Наукові праці
1. Управління ризикозахищеністю підприємств: аксіоматичні засади предметної сфери Стаття Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук, праць. Вип. 681. – Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. — С.120-123.

У фаховому виданні

4  
2. Управління ризикозахищеністю організацій: процесний підхід Стаття Управління розвитком соціально-економічних систем у новій економіці: монографія/[колектив авторів]: за заг. ред. Л.М.Шимановської-Діанич. – Полтава: ПУЕТ, 2015р. 9  
3. Оцінка

ризикостійкості процесно-орієнтованих організацій з використанням лінгвістичних змінних

Стаття Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: Економіка. – Випуск 10.-2015.-С. 7-18 КБИ 2226-2822

У фаховому виданні

11 Талалаєв В.О.
4. Методология и практика создания и внедрения процессно­ориентированных систем управления рискоустойчивостью организаци Стаття Економіка Болгарії та Європейського союзу: конкурентоспроможність та інновації: 11 Міжнародна науково- практична конференція молодих вчених, 15 грудня 2015 р. – Софія: Університет національного та світового господарства. 2015.-С. 803-812 10  
5. Організаційна підтримка виконання функцій управління ризикостійкістю організацій і їх бізнес- процесів Тези

доповіді

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХІН Міжнародна науково- практична конференція. 20- 22 травня 2015р.: тези доп.

/ за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків. НТУ «ХПІ». – С.212

1  
6. Показники і критерії ризикостійкості бізнес- процесів організації Тези

доповіді

Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: Міжнародна науково- практична конференція. 14- 1 5 травня 2015 р.: тези доп.

Полтава: ПУЕТ. 2015 С.87-88.

2

 

Талалаєв В.О.
7. Проектний менеджмент на підприємствах торгівлі: ідентифікація та управління процесами операційного рівня Тези

доповіді

Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: X Міжнародна науково- практична конференція, 29 вересня – 1 жовтня 2016 р: тези доп. – Суми: Ткачов О.О.. 2016.-С. 67-69.   Гусаковська

Т.О.,

Рибалко-Рак

Л.А.

8. Модель управління методичним забезпеченням системи ризикостійкості підприємства Стаття Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – Випуск 10. — 2016 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=5189

У фаховому виданні

8 Г усаковська Т.О., Рибалко-Рак Л.А.
9. Моделі ІТ-потреб прикладних систем і проектування їх ІТ- архітектури Тези

доповіді

Priority directions of science and technology development: The 8 th International scientific and practical conference. (April 18-20, 2021) SPC «Sci» conf.com.uall, Kyiv, Ukraine. 2021.-P. 307-310 p. – Режим доступу: ttps://sci-conf.com.ua/viii-mezhduna-rodnaya-nauchno-praktiches-kaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-18-20-aprelya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/ 4 Талалаєв В.О.
10. Normalization of life cycle models in tasks planning software projects Тези

доповіді

Software Engineering: International Scientific and Technical Conference, April 03-06 2021: Proceedings. – Kyiv, 2021,- p. 30-33“ 4 Talalaev V.
Навчально – методичні праці
11. Інженерія програмного забезпечення Методичні

рекомендації

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 121. — К.: НАУ. 2021. – 38 с. 38 Талалаєв В.О..

Зибін С. В.. Гріненко О. О, Терещенко Л.Ю.

12. Основи інженерії

програмного

забезпечення

Лабораторний практикум Лабораторний практикум К. : НАУ, 2021. -42 с/ 42 Талалаєв В.О